یکی نیست بگه حداقل فیسبوکت رو فارسی کن و بعد پروفایلت رو درست کن.

توی دهکده ما معنی Political Views میشه دیدگاه سیاسی . به جان تو نمیشه چی کاره ای یا کجا کار میکنی

اگه می فهمیدی که عمامه سرت نبود…

Advertisements