مبارک و یارانش در روز محاکمه در درون قفس آهنی قرار می گیرند. این است سرنوشت مختوم دیکتاتور ها

منبع: فیسبوک 25 بهمن

Advertisements