همین.

به نقل از صفحه ی عدم شرکت در انتخابات فیسبوک

Advertisements