سوال 1 ) امام خامنه ای در مورد کتاب چه می فرمايند؟ ( 5 نمره )
جواب : کتاب خوب است
…سوال 2 ) امام خامنه ای در خصوص نيروی دريايی چه نظری داشتند؟ ( 5 نمره )
جواب : نيروی دريايی روی دريا خدمت می کند
سوال 3 ) امام خامنه ای در بياناتشان دشمن را چگونه توصيف می کردند؟ ( 5 نمره )
جواب : دشمن بد است
سوال 4 ) از نظر امام خامنه ای کوه چه ويژه گی دارد ؟ ( 5 نمره )
جواب : کوه بزرگ است
Advertisements