نشد یه بار بغل این سیدعلی بشینیم باد ول نده مرتیکه چلاق!!!

Advertisements